Adatkezelési tájékoztató

Az Egységben a Városért Egyesület programjára vonatkozó aláírásgyűjtést támogató polgárok adatainak kezeléséről

Köszönjük, hogy aláírásával támogatta programunkat! Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy az Ön által megadott személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

Az aláírásgyűjtés során Öntől gyűjtött adat az Ön neve, a lakcímkártyáján is szereplő lakcíme és az Ön sajátkezű aláírása, valamint ha ezeket a velünk való kapcsolattartás érdekében megadta – az Ön e-mailcíme és telefonszáma. Az aláírásgyűjtés célja a támogató aláírások összegyűjtése ezáltal Egyesületünk programjának megerősítése, a megadott kapcsolattartási adatok esetében pedig az, hogy az adatkezelő az Egyesület tevékenységével összefüggésévelaz Ön számára a megadott elérhetőségeken tájékoztatást nyújtson. Az adatkezelés jogalapja az Ön jelen tájékoztató megismerését követően kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés folyamata az a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) és információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Infotv.) alapján történik.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

Az ajánlás során rögzített adatok tekintetében az adatkezelő az Egységben a Városért Egyesület nevében Mirkóczki Zita elnök (cím: 3300 Eger, BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA 5-7. II. emelet 14. ajtó, telefonszám: +36-20-322-3894 , e-mail cím: mirkoczki.zita@egysegbenavarosert.hu).

Az adatgyűjtés általában az adatkezelő által megbízott aktivisták útján, nyomdai úton előállított aláírásgyűjtó íveken történik, azonban az adatkezelő választópolgár által közvetlenül beküldött aláírásgyűjtő íveket is fogad. A személyes adatokkal Ön és más választópolgárok által kitöltött ívet az aláírásokat gyűjtő aktivista is aláírásával látja el, majd átadja azt az adatkezelőnek.

A kitöltött és adatkezelőnek leadott aláírásgyűjtő íveket az adatkezelő a 2019. évi helyhatósági választások napjáig, de legfeljebb 2019. október 31-ig elzárva őrzi, azokhoz csak az adatkezelő képviselői munkáját segítő munkatársak és csak az ívek rendezése és az aláírások számának nyomon követése érdekében férhetnek hozzá. A gyűjtés során rögzített adatokat – az Ön által esetlegesen megadott kapcsolattartási adatok, illetve ilyen adatok közlése esetén a név és a lakóhely szerinti település kivételével – más módon nem rögzítjük.

Az ajánlóívek megőrzéséért mind az azt gyűjtő aktivista, mind az adatkezelő munkáját segítő, az adatkezelésben közreműködő munkatársak személyes felelősséggel tartoznakadatkezelő felé és titoktartási kötelezettséget vállaltak a gyűjtés során megismert minden adatra vonatkozóan.

Meddig kezelik az Ön adatait?

Az adatkezelő legkésőbb 2019. október 31-én törli az adatokat. Az adatkezelő a kezelt személyes adatok egyikét sem hozza nyilvánosságra és a zárt kezelésre kifejezetten felhívja az aláírásgyűjtés címzettjének figyelmét is. Mivel az adatkezelés célja az Egyesület támogatásának növelése és kapcsolattartás, a benyújtott adatokat más célra a címzett sem használhatja és a cél teljesülésére tekintettel az adatokat törölni köteles.

Ha Ön aláírásával egyidejűleg e-mailcíme, telefonszáma vagy mindkettő kezeléséhez hozzájárulást adott, úgy az adatkezelő ezen adatokat az Ön nevével és a lakcíme szerinti település megnevezésével együtt az adatkezelő tevékenységével összefüggő tájékoztatás nyújtása érdekében mindaddig kezeli, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről minden Önhöz címzett megkeresésben tájékoztatni fogjuk Önt. Az ezekkel kapcsolatos adatkezelésről a http://www.egysegbenavarosert.hu/adatkezelesi-tajekoztato/holdalon olvashat.

Hogyan rendelkezhet az adatairól?

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben is bármikor visszavonhatja, illetve az adatkezelés ellen a hozzájárulás már megtörtént visszavonása miatt vagy más okból– így annak jogellenességére vagy a cél megszűnésére hivatkozva – tiltakozzon. A hozzájárulás visszavonása, illetve megalapozott tiltakozás esetén az érintett adatokat töröljük. Ön emellett az adatkezelés korlátozását – például a kapcsolattartási adatok meghatározott célú tájékoztató üzenetek megküldésére vonatkozó felhasználásának mellőzését – is kérheti.

A megadott kapcsolattartási adatokat kérésére az adatkezelés során bármikor helyesbítjük, azonban a – nyilatkozat érvényességénekmegőrzése érdekében – az aláírásgyűjtő íven rögzített személyesadatokat mi magunk helyesbíteni nem tudjuk. Így abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy téves adatot rögzítettünk, azt javasoljuk, hogy írjon alá újabb ívet: a helyes adatokkal megismételt aláírás biztosíthatja, hogy támogatása sem az Ön számára, sem a mi számunkra ne vesszen el egy esetleges téves adatrögzítés miatt.

Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő jogait?

Ön hozzáférhet az általunk Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy a személyes adatait milyen célból és jogalapon, meddig és milyen eljárásban kezeljük, ezt és rendelkezési jogainak gyakorlását azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az info@egysegbenavarosert.hu oldalon vagy a +36-30-151-4945 telefonszámon jelezze felénk. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk a hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatokat, illetve az az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos intézkedési kérelmeket is.Ön emellett az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.